Kohler Give Thanks Challenge – Gratitude Journal Winners

Samantha WPeter VFrancielle M
Beatriz GNisha SShiv C
Sangeeti MKarim KVishal M
Tapesh MAnil LAbhimanu S
Sayed ANana sai KJesse H
Dina RKumar KLokesh K
Ioannis SElena CApostolos V
Sigrid JJonata FAvinash B
Rishabh TTatiana CGaetano T
Angeliki TFernando YRoberto M
R Ajeng RNorma DSelvakumar C
Rohit KVirginie GAngel N